Септември София и 57 СУ "Св. Наум Охридски" обявяват прием за новата учебна година

ПФК Септември София и 57-мо Спортно Училище "Св. Наум Охридски" обявяват прием за новата учебна година и сезон 2018/2019г. за възрасти от 2004г. до 2007г. Ето и цялата информация за приема:

Подаване на документи за Іви тур:Подаване на документи за Іви тур:
18 – 20 юни 2018 г. (вкл.) от 09.00 до 17.00ч. на ІІ – ри ет. в стая 207 на 57 Спортно училище „Св. Наум Охридски”Подаване на документи за ІІри тур:
14 – 15 август 2018 г. (вкл.) от 09.00 до 17.00ч. на ІІ – ри ет. в стая 207 на 57 Спортно училище „Св. Наум Охридски”.
Документи за кандидатстване:1. Заявление по образец, подписано от родителя/настойника и ученика, в което е заявен редът на желанията за допускане до приемните изпити по видове спорт;
2. Кандидатите за прием в VІІІ клас – и заявление за избор на професия за придобиване на професионална квалификация
3. Копие на ученическа книжка за съответната учебна година, заверено от родителя/настойника и/или кандидата;
4. Копие на акт за раждане, заверено от родителя/настойника и/или кандидата;
5. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар, удостоверяващо, че съответния вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика (издадено от личния лекар + очен статус и ЕКГ); (на бланка за медицинско за работа);
6. Застрахователна полица „Злополука” за дните на приемния изпит (за кандидатите, които нямат е организирано застраховане в 57 Спортно училище).

МЯСТО И ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕИзпитите се провеждат в два дни, както следва:През първия ден - се извършват предвидените измервания от лекар, както и тестове за оценка на концентрацията, психическата устойчивост и спортно-технически умения по вида спорт; През втория ден се провеждат тестове за оценка на нивото на развитие на двигателните качества. Начален час - 09.00 ч. в сградата на 57 СУ “Св. Наум Охридски”.За приемните изпити кандидатите си осигуряват спортен екип.

Класирането от ІІ ри  тур се обявява на 20 август 2018 г. 10:00ч.
Приетите ученици вземат служебна бележка от канцеларията на 57 Спортно училище, ет. 3, стая 310 и с нея се връщат в старото училище, от където получават оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование, оригинал на удостоверение за завършен V-ти или VI-ти клас, оригинал на свидетелството за основно образование и удостоверение за преместване от училището, в което е учил ученикът през учебната 2017/2018г. 
Записване на приетите ученици от І тур се извършва от 02 до 04 юли 2018 г. от 9.00ч. до 17.00ч.
Записване на приетите ученици от ІІ тур се извършва от 22 до 23 август 2018 г. от 9.00ч. до 17.00ч.
Документи за записване: 1. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование; оригинал на удостоверение за завършен V, VI– ти оригинал на свидетелство за завършено основно образование; 2. Удостоверение за преместване от училището, в което е учил ученикът през учебната 2017/2018 г.;3. Лична здравно-профилактична карта (от личния лекар);4. Снимки – 2 бр., а за кандидатите за VІІІ– ми и ІХ – ти кл. – 4 бр
За учебната 2018/2019 година 57 Спортно училище „Св. Наум Охридски” обявява ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на освободените през годината места за ІХ и Х клас по спортовете: футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика, бокс, борба - кл. стил, самбо и джудо.
Подаване на документи:
14 – 15 август 2018 г.от 09.00 до 17.00ч. на ІІ – ри ет. в стая 207 на 57 СУ „Св. Наум Охридски”
Документи за кандидатстване:
Заявление по образец на училището;Копие на ученическа книжка за съответната учебна година, заверено от родителя/настойника и/или кандидата;Копие на акт за раждане;Mедицинско свидетелство със заключение, че съответния вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар + очен статус и ЕКГ; (да бъде на бланка за медицинско за работа)Застрахователна полица „Злополука” за дните на изпита по вида спорт (за кандидатите, които нямат е организирано застраховане в 57 Спортно училище). 
Изпитите по всички спортове за ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРИЕМ се провеждат в два дни на 16 и 17 август 2018 година.Класирането се обявява на 20 август 2018 г.
Записване на приетите ученици се извършва от 22 до 23 август 2018 г. от 9.00ч. до 17.00ч.
Документи за записване: 1. Заявление за записване (по образец на училището);2. Оригинал на свидетелство за основно образование;3. Удостоверение за преместване (взема се от училището, в което е учил ученикът през учебната 2017/2018 г.);4. Копие от личния картон с мокър печат „Вярно с оригинала” и учебния план5. Лична здравно-профилактична карта; (от личния лекар)6. Снимки - 4 бр.

57 Спортно училище разполага с общежитие намиращо се в двора му и стол, като част от цената на храната се поема от училището.
УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНОТО УЧИЛИЩЕ ЗАПОЧВА НА 01 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА